medclair_invest_start.png
 
Styrelsen i Medclair Invest AB beslutar om en vederlagsfri företrädesemission av units

Styrelsen i Medclair Invest AB (publ) ("Medclair" eller "Bolaget") har idag, i enlighet med vad som tidigare meddelats, beslutat om en vederlagsfri företrädesemission av units, bestående av teckningsoptioner i två serier TO 1 och TO 2 ("Företrädesemissionen"). Teckningsoptionerna utfärdas på samma villkor som den riktade emission som beslutades av styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande den 9 juli 2021. Units i Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt och syftet med Företrädesemissionen är att möjliggöra anskaffning av ytterligare kapital och samtidigt kompensera aktieägarna för utspädningen i den riktade emissionen av aktier och den riktade unitemissionen som beslutades på årsstämman.

Företrädesemissionen består av 20 623 014 units som i sin tur består av teckningsoptioner av två olika serier, totalt 20 623 014 teckningsoptioner av serie TO 1 samt 20 623 014 teckningsoptioner av serie TO 2. Teckningsoptionerna som emitteras i Företrädesemissionen kommer vara av samma serier som i den riktade unitemissionen.

Medclairs aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) ny unit per fyra (4) befintliga aktier, d.v.s till en teckningsratio om 1:4. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 1 och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Allmänheten ges inte rätt att teckna i Företrädesemissionen. Teckning utan stöd av uniträtter kan endast ske av tecknare som också har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var en aktieägare på avstämningsdagen eller inte.

Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 29 september 2021. Sista dagen för handel inklusive rätten att delta i Företrädesemissionen är den 27 september 2021. Första dag för handel exklusive rätten att delta i Företrädesemissionen är den 28 september 2021. Teckningstiden löper från och med den 1 oktober 2021 till och med den 15 oktober. Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq under perioden från och med den 1 oktober till och med den 12 oktober 2021.

Eftersom att units i Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt kommer Medclair inte att erhålla någon emissionslikvid i samband med genomförandet av Företrädesemissionen. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Medclair till en teckningskurs om 3,40 SEK per aktie för TO 1 och 4,00 SEK per aktie för TO 2.

Nyttjandeperioden för teckningsoption av serie TO 1 är mellan den 3 - 17 oktober 2022 och för teckningsoption av serie TO 2 mellan den 2 -16 oktober 2023. Genom emissionen av teckningsoptioner TO 1 och TO 2 inklusive den riktade unitemissionen som redan genomförts) kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med maximalt 41 246 028 aktier vilket innebär en utspädning om 33 procent.

Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel avteckningsoptionerna av serie TO 1 och TO 2 på NGM Nordic SME. Bolaget kommer att meddela beräknad första dag för handel i teckningsoptionerna i ett separat pressmeddelande.

Ett prospekt avseende Företrädesemissionen och upptagande till handel av teckningsoptionerna som emitteras i den Riktade Unitemissionen och Företrädesemissionen kommer finnas tillgängligt på Medclairs hemsida före teckningsperiodens start.

Denna information ar sadan information som Medclair Invest AB (publ) ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom nedanstaende kontaktpersons forsorg, for offentliggorande den 22 september 2021 kl 11:40

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: mikael.konig@medclair.com

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Filer för nedladdning
2021-09-22
Regulatorisk

Styrelsen i Medclair Invest AB (publ) ("Medclair" eller "Bolaget") har idag, i enlighet med vad som tidigare meddelats, beslutat om en vederlagsfri företrädesemission av units, bestående av teckningsoptioner i två serier TO 1 och TO 2 ("Företrädesemissionen"). Teckningsoptionerna utfärdas på samma villkor som den riktade emission som beslutades av styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande den 9 juli 2021. Units i Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt och syftet med Företrädesemissionen är att möjliggöra anskaffning av ytterligare kapital och samtidigt kompensera aktieägarna för utspädningen i den riktade emissionen av aktier och den riktade unitemissionen som beslutades på årsstämman.

2021-09-16
Regulatorisk

Med anledning av dagens Q&A med företagsledningen för Medclair Invest publceras bifogad rapport. Frågestunden börjar 19:00 och länk till presentationen släpps 18:45 på bolagets hemsida medclair.com.

2021-09-13

Med anledning av vår roadshow i UK och den mediala exponering bolaget erhållig önskar vi bjuda in bolagets aktieägare till en frågestund. Jonas Lundh och Mikael König svarar på frågor samt delar med sig av tankar och ideér kring hur detta kan komma att påverka bolagets framtid.

2021-09-10

NHS Newcastle är pionjärer inom den gröna sjukvårdsrörelsen med ett uttalat mål att vara först i UK att använda Medclairs teknik.

Rosie, som föddes under eftermiddagen den 9 september innebar startskottet för UKs ambition med klimatvänliga förlossningar. För mer information, se RVI Newcastles pressmeddelande

2021-08-19

Med anledninga av dagens delårsrapport önskar vi bjuda in bolagets aktieägare till en frågestund. Jonas Lundh och Mikael König svarar på frågor relaterat till delårsrapporten samt delar med sig av tankar och ideér kring framtiden.

2021-08-19
Regulatorisk

Delårsrapport januari - juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 4,90 mkr (1,38 mkr)

· Rörelseresultat uppgick till -5,88 mkr (-0,80 mkr).

· Resultatet efter skatt uppgick till -5,88 mkr (-0,85 mkr).

· Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,07 kr (-0,08 kr).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,42 mkr (-0,88 mkr)

2021-07-09
Regulatorisk

Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande har styrelsen i Medclair Invest AB ("Medclair" eller "Bolaget") fattat beslut om en riktad emission av aktier om 16,8 MSEK till en teckningskurs om 2,40 SEK per aktie. Vidare har styrelsen beslutat om en riktad emission av units (bestående av teckningsoptioner av två olika serier) till investerarna i den riktade emissionen. Styrelsen avser även att besluta om en företrädesemission av units efter sommaren.

2021-06-28

Medclair, den ledande aktören inom säker & grön teknik för användare av lustgas har tecknat ett avtal omfattande en större installation med The Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust. Ordern omfattar dels en större centraldestruktor(CDU) samt 4 mobila destruktorer (MDU) och ett antal lustgasdetektorer (NOD). Avtalet innebär att Newcastle under 3 månader hyr utrustning av Medclair för att implementera och utvärdera säkra metoder för lustgashantering.

Medclair AB har även bjudits in till förhandlingar med en av de ledande gasleverantörerna i USA kring möjligheten att agera återförsäljare åt Medclair.

2021-06-11
Regulatorisk

Medclair, den ledande aktören inom säker & grön teknik för användare av lustgas har tecknat ett omfattande distributionsavtal med Messer Group. Avtalet omfattar 14 europeiska länder och inleds med en större satsning på Frankrike och Spanien.

1
2
...
8
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.