medclair_invest_start.png
 
Rapport från roadshow UK september 2021.

Med anledning av dagens Q&A med företagsledningen för Medclair Invest publceras bifogad rapport. Frågestunden börjar 19:00 och länk till presentationen släpps 18:45 på bolagets hemsida medclair.com.

Under perioden 6-10 september 2021 genomförde Medclair ett antal workshops i UK där bolaget presenterade sina lösningar för barnmorskor, läkare, sjukhustekniker samt inköpare och sjukhusledning på 6 sjukhus i 4 städer. Med på demonstrationerna var även ett antal potentiella distributions och utvecklingspartners.
Intresset var mycket stort, besöken planerades utifrån förfrågningar från kunder och valet av orter baserades på framtida genomslagskraft i sjukhussystemet i UK.

Vi kan konstatera att Medclairs lösningar i mycket hög grad motsvarar kundernas behov samt att det finns en stor insikt om behovet att investera i säker lustgashantering inom hela beslutskedjan. Förutom det självklara behovet av förbättrat skydd för personalen ur ett arbetsmiljöperspektiv finns det i UK, särskilt inom sjukvården, en stor vilja att införa åtgärder för att motverka klimatproblemet.
Medclair uppfattas av de potentiella kunderna som en av få aktörer som faktiskt kan erbjuda lösningar som effektivt eliminerar de klimatproblem som uppstår vid användning av medicinsk lustgas. Upplevelsen från bolagets sida är att vi är efterlängtade och att det uppstod en viss prestige i att bli besökta av Medclair.

En på ett personligt plan glädjande händelse var att man i Newcastle tog beslut att omgående inleda användningen av Medclairs utrustning.
Flickan Rosie som föddes eftermiddagen 9/9 2021 blev startskottet för klimatvänliga förlossningar i UK.

Detta gavs stor uppmärksamhet i UK och Medclair omnämndes bland annat i BBC. Vid ett möte med den regionala sjukvårdsledningen uttalades att en framtida investering i en omfattande lösning var en självklarhet. Utöver det stora värdet av det mediala genomslaget är händelsen i Newcastle ett kvitto på hur enkelt det är för sjukvården att ställa om till att använda Medclairs teknologi.

Som ett resultat av resan har Medclair dels ombetts att offerera lösningar för ett flertal sjukhus samt genomföra ytterligare demonstrationer i flera regioner i UK. Genomslaget i BBC har även resulterat att flera medier fångat upp händelsen. Vi noterar även att det mediala genomslaget inneburit många intressanta kontakter från framtida potentiella partners inom distribution, tillverkning samt utveckling.

Genomslaget i Australien och Nya Zeeland blev mycket stort vilket är glädjande. Länderna är ytterst intressanta då lustgasanvändningen påminner om situationen i UK.

Medclairs uttalade strategi är att på varje enskild marknad använda sig av lokala distributörer samt avtala med lokala partners kring service. I skrivande stund pågår förhandlingar kring detta med fyra aktörer som besitter en stor genomslagskraft på den engelska marknaden. Då dessa bolag medverkat på resan finns nu en stor insikt kring hur eftertraktade Medclairs lösningar är, självklart en fördel i de diskussioner som nu förs.

UK är en mycket stor marknad med bred användning av lustgas, för att säkra framtida leveranser har nu diskussioner inletts även med aktörer inom tillverkningssidan, såväl inom NHS som privata aktörer.

Självklart upptar UK mycket av den kapacitet som finns inom Medclair, för att upprätthålla ett högt tempo har organisationen förstärkts med en resurs inom marknad och kommunikation, en säljare ansvarig för Sverige och vi ser fram emot att snart få ombord vår nyanställda R&D chef.
För närvarande pågår ett intensivt arbete med stundande lansering i Frankrike samt Spanien där Medclairs produkter kommer exponeras på sjukvårdsmässor under oktober. Medclair arbetar även mot Asien och Nordamerika för att uppnå målen kring en global närvaro.
Utöver den traditionella affären är även ett forsknings och utvecklingsprojekt mot vattenrening under genomförande, resultatet av detta kommer förhoppningsvis kommuniceras under vintern.

Denna information ar sadan information som Medclair Invest AB (publ) ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom nedanstaende kontaktpersons forsorg, for offentliggorande den 16 september 2021 kl 08.30

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: mikael.konig@medclair.com

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Filer för nedladdning
2021-09-22
Regulatorisk

Styrelsen i Medclair Invest AB (publ) ("Medclair" eller "Bolaget") har idag, i enlighet med vad som tidigare meddelats, beslutat om en vederlagsfri företrädesemission av units, bestående av teckningsoptioner i två serier TO 1 och TO 2 ("Företrädesemissionen"). Teckningsoptionerna utfärdas på samma villkor som den riktade emission som beslutades av styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande den 9 juli 2021. Units i Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt och syftet med Företrädesemissionen är att möjliggöra anskaffning av ytterligare kapital och samtidigt kompensera aktieägarna för utspädningen i den riktade emissionen av aktier och den riktade unitemissionen som beslutades på årsstämman.

2021-09-16
Regulatorisk

Med anledning av dagens Q&A med företagsledningen för Medclair Invest publceras bifogad rapport. Frågestunden börjar 19:00 och länk till presentationen släpps 18:45 på bolagets hemsida medclair.com.

2021-09-13

Med anledning av vår roadshow i UK och den mediala exponering bolaget erhållig önskar vi bjuda in bolagets aktieägare till en frågestund. Jonas Lundh och Mikael König svarar på frågor samt delar med sig av tankar och ideér kring hur detta kan komma att påverka bolagets framtid.

2021-09-10

NHS Newcastle är pionjärer inom den gröna sjukvårdsrörelsen med ett uttalat mål att vara först i UK att använda Medclairs teknik.

Rosie, som föddes under eftermiddagen den 9 september innebar startskottet för UKs ambition med klimatvänliga förlossningar. För mer information, se RVI Newcastles pressmeddelande

2021-08-19

Med anledninga av dagens delårsrapport önskar vi bjuda in bolagets aktieägare till en frågestund. Jonas Lundh och Mikael König svarar på frågor relaterat till delårsrapporten samt delar med sig av tankar och ideér kring framtiden.

2021-08-19
Regulatorisk

Delårsrapport januari - juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 4,90 mkr (1,38 mkr)

· Rörelseresultat uppgick till -5,88 mkr (-0,80 mkr).

· Resultatet efter skatt uppgick till -5,88 mkr (-0,85 mkr).

· Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,07 kr (-0,08 kr).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,42 mkr (-0,88 mkr)

2021-07-09
Regulatorisk

Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande har styrelsen i Medclair Invest AB ("Medclair" eller "Bolaget") fattat beslut om en riktad emission av aktier om 16,8 MSEK till en teckningskurs om 2,40 SEK per aktie. Vidare har styrelsen beslutat om en riktad emission av units (bestående av teckningsoptioner av två olika serier) till investerarna i den riktade emissionen. Styrelsen avser även att besluta om en företrädesemission av units efter sommaren.

2021-06-28

Medclair, den ledande aktören inom säker & grön teknik för användare av lustgas har tecknat ett avtal omfattande en större installation med The Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust. Ordern omfattar dels en större centraldestruktor(CDU) samt 4 mobila destruktorer (MDU) och ett antal lustgasdetektorer (NOD). Avtalet innebär att Newcastle under 3 månader hyr utrustning av Medclair för att implementera och utvärdera säkra metoder för lustgashantering.

Medclair AB har även bjudits in till förhandlingar med en av de ledande gasleverantörerna i USA kring möjligheten att agera återförsäljare åt Medclair.

2021-06-11
Regulatorisk

Medclair, den ledande aktören inom säker & grön teknik för användare av lustgas har tecknat ett omfattande distributionsavtal med Messer Group. Avtalet omfattar 14 europeiska länder och inleds med en större satsning på Frankrike och Spanien.

1
2
...
8
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.