medclair_invest_start.png
 
Medclair Invest - Delårsrapport januari - mars 2023

Koncernen

Koncernens resultaträkning för perioden januari - mars 2023 inkluderar resultat från moderbolaget Medclair Invest AB samt dotterbolagen Medclair AB och Spintso AB. Jämförelseperioden är januari - mars 2022.

 Första kvartalet januari - mars 2023

 • Orderingång uppgick till 17,8 mkr (13,7)
 • Nettoomsättningen uppgick till 11,4 mkr (7,7)
 • Resultat före avskrivningar och finansiella poster 2,3 mkr (2,2)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,8 mkr (0,7)
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,01 kronor (0,01)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Under februari och mars har en intensiv debatt förts kring vårdpersonal som exponeras för lustgas i Storbritannien. Medclairs teknologi tillhandahåller en säker arbetsmiljö, vilket förutom att påskynda inköpsprocesserna även lett till ökad efterfrågan.
 • Medclair erhåller under februari via sin partner order avseende två centrala destruktorer i England. Affären är värd cirka 3 mkr med leverans under fösta kvartalet 2023.
 • Under första halvan av mars månad fick Medclair order från England på totalt elva enheter med leverans under det första halvåret 2023. Beställningarna, som består av tio mobila destruktorer (MDU) och en central destruktor (CDU), har ett totalt värde om cirka 4 mkr.
 • Medclair erhåller under andra halvan av mars flera order från flera sjukhus i Storbritannien till ett värde av cirka 3 mkr.
 • Medclairs partner BPR Medical vann utnämningen the Outstanding Achievement vid eventet Medilink Midlands Business Awards.
 • Medclair har beviljats patent för sin mobila destruktor, MDU, i Japan.
 • Medclair AB har rekryterat Linda Olin som ny Sälj- och marknadschef. Hon tillträdde sin tjänst under april 2023.
 • Spintso har rekryterat Nicklas Östh som ny VD för bolaget.

  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Spintso lanserar en helt ny egendesignad kommunikationsutrustning för idrottsdomare.
 • Spintsos systemintegration av lager och logistik går in i den andra fasen.
 • Medclair AB har erhållit beställning av två centrala destruktorer till två nya engelska truster med leverans planerad det tredje kvartalet 2023.

 

VD HAR ORDET

Medclairs erbjudande, att möjliggöra en hållbar hantering av den potenta och miljöskadliga växthusgasen N2O, eller lustgas, har utvecklats väl och ligger i linje med vår övergripande strategi. Vi ser en allt större efterfrågan drivet av såväl regleringar till följd av den gröna omställningen som ökade krav på en förbättrad arbetsmiljö inom sjukvården, detta märks i både offerstock samt ordertillväxt. Vi fortsätter att flytta fram våra marknadspositioner på prioriterade marknader såsom Norden, UK, Frankrike och Tyskland. Samtidigt ser vi betydande framtida möjligheter framförallt på den amerikanska men även den japanska marknaden. Koncernens orderingång ökade med 30 procent till 18 mkr under det första kvartalet och nettoomsättningen med 48 procent till 11 mkr. Glädjande är även att vi genererade ett positivt resultat efter skatt under det första kvartalet.

Medclairs kommersiella position stärks

Omsättningsökningen under det första kvartalet är ett kvitto på vårt tålmodiga arbete med att bearbeta partners och kunder med en uppdaterad produktportfölj under förra året nu bär frukt. Beslutsprocesserna för våra kunder är ofta tidskrävande, men vi ser nu att när vi väl erhållit en första beställning från en kund renderar det ofta i merförsäljning över tid. Vidare har vi slutit nya partneravtal i Tyskland, Benelux och flyttat fram våra positioner i Frankrike. Samtliga dessa tre marknader kännetecknas av en ökande användning av lustgas och hårdare reglering av hantering av växthusgaser, vilket definierar några av de kriterier vi har för valet av adressbara marknader. De ingångna partneravtalen är viktiga strategiska samarbeten som vi bedömer kan skapa betydande kommersiella möjligheter över tid.

 

Arbetsmiljö- och klimatregleringarna leder till ökad försäljning

I Danmark har sedan tio år lustgas inte varit tillåten som smärtlindringsmetod av klimat och arbetsmiljömässiga skäl. Tack vare installationen av Meclairs Central Destruction Unit (CDU) i februari månad har Danmarks största förlossningsavdelning Hvidovre Hospital som första sjukhus i landet kunnat erbjuda lustgas vid förlossningar, något som uppmärksammades på bred front i media och branschpress för sjukvårdspersonal i Danmark. I Storbritannien har utmaningarna med arbetsmiljö och personal som exponeras för lustgas, inom den brittiska sjukvården fått stor uppmärksamhet under det första kvartalet, vilket påskyndar beslutsprocesserna. Brittiska sjukhus har tecknat nya order på mobila destruktörer (MDU) samt centrala destruktörer (CDU) till ett värde av cirka 10 miljoner kronor under mars månad, samtidigt som en mängd offertförfrågningar inkommit.

 

Försäljningsstrategi på växande marknader

Medclair är idag ensamma om en bred produktportfölj för att hantera och destruera lustgas på ett miljövänligt sätt. Samtidigt är den totala globala marknaden för Medclairs lösningar betydande, liksom även den adresserbara marknaden, och vi ser en kontinuerligt ökande efterfrågan på våra produkter och tjänster.  Konststycket att växa på prioriterade marknader, för vårt bolag med begränsade resurser, handlar om en avvägning att bearbeta marknaden med egna resurser och via partners. Med andra ord står vi nu inför ett vägskäl där strategiska beslut måste fattas framöver gällande hur vi och i vilken takt vi ska ta oss an dels nya geografiska marknader, och dels nya marknadssegment. Dessutom med vilka resurser vi ökar penetrationen på redan befintliga marknader i syfte att ytterligare stärka våra marknadspositioner.   

Betydande marknadspotential i USA

Vi ser en stor framtida potential på den amerikanska marknaden där lustgas används frekvent inom dentalvården och förlossningsvården. I båda dessa segment ökar användningen av lustgas sin andel i förhållande till annan smärtlindring. USA:s miljöagenda har adresserat hälso- och sjukvårdssegmentet avseende växthusgaser på både nationell och delstatsnivå. Marknaden är fragmenterad och bearbetningen kommer ske stegvis i samarbete med partners. Från det andra kvartalet 2023 kommer Medclair öka fokuset på den amerikanska marknaden. Vi har nyligen beviljats patent för vår mobila destruktor (MDU) på den japanska marknaden. Sedan tidigare är vår MDU patenterad i ett stort antal europeiska länder samt USA.

 

Världsunik och patenterad uppsamlingsenhet

Medclair har ett pågående utvecklingsarbete avseende en världsunik och patenterad uppsamlingsenhet så kallad kollektor (CU) som är designad för att vara ultraportabel och möta behoven av lustgasanvändning i fältarbete eller situationer där utrymme och vikt är begränsat. CU-enheten är en smart och effektiv lösning för dem som inte ofta använder N2O eller av andra skäl har svårt att tillgodogöra sig våra nuvarande lösningar. Medclairs utveckling av CU-enheten började med input från personal i ambulanser och helikoptrar, där användningen av lustgas innebär utmaningar på grund av små och trånga utrymmen. Vi kommer initialt att vända oss till räddningsenheter, små tandkliniker eller andra mindre anläggningar där en ultraportabel lösning för lustgas behövs. Ambitionen är att under hösten 2023 visa upp en prototyp i samband med en för produkten relevant mässa.

 

Spintso breddar erbjudandet

Vårt andra dotterbolag Spintso, fortsätter sin framgångsrika resa med ökade försäljningsvolymer, inte minst via egen onlinekanal, och en allt stabilare finansiell situation. Spintso kommer under det andra kvartalet att lansera en helt ny och egendesignad kommunikationsutrustning för idrottsdomare. Idag säljs produkterna i huvudsak inom fotboll och handboll, men med den nya generationens utrustningen finns möjligheten att bryta in även i andra sporter såsom Rugby, Amerikansk fotboll, ishockey mfl. Vi bedömer därmed att Spintso kommer att uppvisa en fortsatt positiv försäljningsutveckling med lönsamhet. De pågående logistikprojekten med att skapa en smidigare lagerhantering för våra kunder och skapa goda förutsättningar för e-handel följer planen. Det första steget att flytta vårt centrallager från Tyskland till Kalmar är nu genomfört och den andra fasen med att fullt ut integrera och automatisera olika processer och system har påbörjats. 

 

Framflyttade marknadspositioner

Medclair har på bara några år etablerat sig som en trovärdig och ansedd aktör i ett stort antal länder inom ett område som får allt större fokus inom såväl sjukvården som bland industriella aktörer. Den intensifierade politiska agendan för att eliminera växthusgaser och minska koldioxidavtrycket inom vården och industrin har successivt aktualiserat våra produkter. Vi får betydligt fler löpande förfrågningar från både befintliga och nya industriella kunder angående utrustning som kan hjälpa till att lösa deras hålbarhetsutmaningar. Det finns nu ett starkt momentum för de lösningar och kompetenser som finns i Medclairs portfölj. För att få än större kommersiella framgångar behöver vi accelerera vår bearbetning av de marknader där vi brutit igenom men också de vi hittills valt att stå över för att allokera våra finansiella och humana resurser klokt. Vidare ser vi möjligheten att framöver bearbeta nya branschen som önskar reducera sina utsläpp av växthusgaser och uppnå koldioxidneutralitet.

 

Befästa vår roll som ledande aktör 

Att vara världsledande i något så väsentligt som att skapa mätbara och hållbara lösningar för våra kunder, är en hisnande resa att göra för ett litet entreprenöriellt företag. Vår teknik kan mäta, samla upp och oskadliggöra gasen och samtidigt skapa en större patientsäkerhet, en bättre arbetsmiljö för sjukvårdspersonal och ett bättre klimat. En teknik som allt fler organisationer och företag efterfrågar. Bland annat till följd av den intensifierade miljödebatten, inte minst inom sjukvården. Vi har en lång väg kvar men varje kvartal bryter vi ny mark med nya marknader, fler sjukhus i orderböckerna, fler produkter och patent med förfinad teknik. Jag ser med tillförsikt fram emot en värdeskapande resa såväl på både kort som lång sikt.

Stockholm i maj 2023 

Mikael König

VD


Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2023 kl 08:00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: mikael.konig@medclair.com

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

2023-04-12

Av misstag publicerades en felaktig version av kallelse till bolagets årstämma den 11 maj. Reviderad version bifogas.

2023-04-11

Aktieägarna i Medclair Invest AB (publ) , org.nr 556691-3728, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023, som äger rum på  Drottninggatan 33 i Stockholm kl. 13.00.

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.